organski-proizvodСекој органски производ, без разлика дали е во свежа состојба или е преработен, е јасно означен со ознаката за „органски производ“ која гарантира дека ги задоволува стандардите за органско производство. Доколку на производот ја нема оваа ознака, тој не е органски произведен производ. Во Македонија органската храна се означува со сонце околу кое вирее фиданка, како што е прикажано на сликата десно. Кога ќе наидете на производ со оваа ознака бидете сигурни дека се работи за органски производ.

 

euЕвропската унија има сопствена ознака за органски производи. Како што е прикажано на сликата десно таа има облик на лист составен од ѕвезди кои се преземени од знамето на ЕУ. Оваа ознака можете да ја сретнете на производи кои се увезени на нашиот пазар од ЕУ.

 

Во Македонија законски е забранета употребата на слични термини (на пр. „еко“, „био“ и „еколошки“), и сите префикси, суфикси, кратенки или нивни комбинации изведени од терминот органско кои може да го доведат во заблуда потрошувачот по прашање на видот на производството.Оттука, само органските производи кои се увезени можат да бидат означени како „еколошки“, „биолошки“ и сл. согласно усвоениот термин од страна на земјите од кои потекнуваат овие производи. На пример, во Хрватска органските производи се именуваат како „еколошки производи“, додека во Бугарија се означени како „биологически производи“.