• Органски свет
Езгија Лидија – Свети Николе
Поважни производи се јачмен и грав.

Езгија Лидија е компанија лоцирана во Свети Николе, која располага со 25 хектари органски насади. Својот сертификат за органско производство го има добиено во 2009 година.

Компанијата одгледува јачмен грав и други растенија во чиста и неиндустриска околина кои ги продава на македонскиот пазар.

Телефон: 070 678 158

е-пошта: azgija@t.mk